VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Lektor nezodpovídá za zdravotní stav cvičícího. Pokud trpíte zdravotními problémy, je důležité lektora na tento stav dopředu upozornit. Cvičící vždy rozhoduje o svých fyzických a zdravotních možnostech s ohledem ke svému zdraví a kondici. Rezervace je závazná, podmínky zrušení lekce jsou stanoveny na webových stránkách www.jurtovna.cz   v rezervačním systému webových stránek.

I. Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Gabrielou Sikorovou, identifikační číslo: 67118470, se sídlem U Vodoteče 149, 267 16 Vysoký Újezd, email: gabriela.sikorova@gmail.com,

 tel.: +420 774 625 664, www.jurtovna.cz

 (dále jen „poskytovatel služeb“).

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele služeb a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování služeb dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“) během poskytování služeb (dále jen „poskytovatel služeb“).
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o službách a cenách

 • Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny na webových stránkách www.jurtovna.cz (dále jen „webové stránky“). Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • Veškerá nabídka služeb umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel služeb není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

 • Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám.
 • Zákazník provede objednávku služeb

Po vytvoření registrace si zákazník zvolí službu, na kterou se závazně přihlašuje. Způsob úhrady je hotově před zahájením služby; nebo prostřednictvím kreditů, které byly připsány do jeho zákaznického účtu při jejich zakoupení. (viz zákaznický účet v rezervačním systému); nebo po online platbě převodem na účet poskytovatele služeb před vybranou lekcí.

 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle poskytovatel služeb zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením poskytovatele služeb a zaplacením služby zákazníkem, tedy po splnění obou uvedených podmínek.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel služeb splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy.
 • Všechny objednávky přijaté poskytovatelem služeb jsou závazné do jejího zrušení. Kupující může zrušit objednávku prostřednictvím rezervačního systému dle stanovených podmínek rezervačního systému, nebo pokud nezačal čerpat vstup na lekci, seminář, workshop.
 • Kupující může také zrušit objednávku prostřednictvím emailu na adrese gabriela.sikorova@gmail.com, a to do 14 dnů od objednání, nebo pokud nezačal čerpat vstup na lekci, seminář, workshop.

IV. Zákaznický účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet“).
 • Při registraci do zákaznického účtu je zákazník povinen uvádět správné kontakty tak, aby mohl být informován např. o změnách, které mohou nastat v konání jednotlivých služeb. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu jsou poskytovatelem služeb považovány za správné.
 • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 • Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 • Poskytovatel služeb může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 • Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • S osobními údaji vloženými do zákaznického účtu nakládá Poskytovatel služeb v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, jehož text je k dispozici na webových stránkách.

V. Platební podmínky a dodání služeb

 • Cenu služeb dle Smlouvy může zákazník uhradit následujícími způsoby:
  • v hotovosti v prostoru Jurtovny,
  •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
 • V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele služeb.
  Podle zákona je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku o zakoupení služby.

VI. Podmínky účasti na službě, storno podmínky služeb

 • Při rezervaci služby účastník svým přihlášením souhlasí s níže uvedenými podmínkami a jejich závazné dodržení 
 • 1. Účast na službě: vyplněním online přihlášky vzniká závazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kupní ceny za službu na bankovní účet uvedený v těchto podmínkách nebo v hotovosti na místě.
 • 2. Zdravotní stav a odpovědnost na službě: Služba nenahrazuje lékařskou nebo psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník trpí zdravotními problémy, rozhoduje účastník sám o svých možnostech s ohledem ke svému zdraví a kondici. Je povinen o této skutečnosti informovat lektora před zahájením služby. Účastník prohlašuje, že netrpí na závažné infekční onemocnění, neužívá psychofarmaka.
 • 3. Odpovědnost účastníka na službě: Účast na službě je dobrovolná. Účastník nese po dobu služby plnou zodpovědnost za své konání. Účastník se řídí pokyny lektora podle vlastního uvážení s ohledem ke svým zdravotním možnostem. Účastník bere na vědomí, že v průběhu služby může být vystaven psychickému i emocionálnímu zatížení.
 • 4. Předčasné ukončení účasti: Účastník může kdykoliv službu na vlastní rozhodnutí a odpovědnost předčasně ukončit v jejím průběhu bez nároku na vrácení uhrazené částky za službu. Lektor má právo účastníka na službu nevpustit v případě jeho pozdního příchodu. Lektor má právo ukončit účastníkovu účast na službě, uzná-li to za vhodné s ohledem na zdravotní stav/bezpečnost účastníka nebo ostatních účastníků služby.
 • 5. Možnosti odstoupení od smlouvy a storno podmínky služby: odhlásí-li se účastník 12 hodin před zahájením služby, bude účtována částka v plné výši ceny služby jako náhrada za náklady vzniklé s pořádáním služby. Odhlásí-li se účastník více, než 12h před zahájením služby, bude uhrazená cena za službu převedena ve formě kreditu na Zákaznický účet, případně, dle dohody mezi oběma stranami převedena zpět na bankovní účet účastníka.

VII. Ochrana osobních údajů

 • Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy se zákazníkem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.
 • Poskytovatel služeb se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 • Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od zákazníka, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
 • Zákazník je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů (je-li subjektem zpracování osobních údajů), požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

VIII. Mimosoudní řešení sporů

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Veškerá ujednání mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Poskytovatel služeb není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele služeb, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli služeb. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele služeb.
 • Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a užívat webové stránky nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
 • Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem služeb v elektronické podobě a není přístupná.
 • Znění obchodních podmínek může poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Zákazník se zavazuje, že při návštěvě lekcí, seminářů, workshopů či školení, bude respektovat pravidla obsažená v provozním řádu prostorů Jurtovny a současně prohlašuje, že se s tímto provozním řádem seznámil.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.9.2022.